Tuyên truyền cải cách hành chính - Xã Gio Hải - Gio Linh

Báo cáo kết quả thực hiện việc cải thiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện việc cải thiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2022. Tải file bằng tệp DPF

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách Hành chính 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách Hành chính 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tải file bằng tệp PDF

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Gio Hải năm 2022.

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Gio Hải năm 2022. Tải file bằng tệp PDF