Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách Hành chính 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tải file bằng tệp PDFBáo cáo kết quả công tác tuyên truyền cải cách Hành chính 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tải file bằng tệp PDF