Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Báo cáo kết quả thực hiện việc cải thiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện việc cải thiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2022. Tải file bằng tệp DPFBáo cáo kết quả thực hiện việc cải thiện chỉ số PCI 6 tháng đầu năm 2022. Tải file bằng tệp DPF