Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

 Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 về nuôi con nuôi; Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về tủ sách pháp luật. Theo đó, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia gồm VII Chương 36 Điều quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020. Đồng thời, Hội nghị cũng được phổ biến một số nội dung của Quyết định số 14 về tủ sách pháp luật; Nghị định 24/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi./.