Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Đoàn giám sát BTV tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Gio LinhBáo cáo tại buổi làm việc, trong 03 năm (2016, 2017, 2018), Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã kịp thời rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác bằng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cấp ủy luôn bám sát Quy chế làm việc, tuân thủ các nguyên tắc và chức năng, nhiệm vụ được quy định và phân cấp theo thẩm quyền; thực hiện tốt mối quan hệ công tác với các ngành, cấp trên và cơ sở; duy trì các cuộc họp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và tổ chức giao ban Thường trực theo Quy chế; từ đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Sau khi quán triệt kế hoạch 64 KH/TU ngày 24/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 33 của Bộ Chính trị, Huyện ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác kê khai tài sản, thu nhập; Công tác phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị và Quy định của Tỉnh ủy về việc kê khai tài sản của cán bộ được thực hiện kịp thời và đạt được kết quả tích cực.

          Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV TU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đối với việc thực hiện Quy chế làm việc và công tác kê khai và kiểm soát kê khai tài sản trong những năm qua; đồng thời, chỉ ra các hạn chế, tồn tại của Ban Thường vụ và các cơ quan tham mưu, giúp việc trong việc triển khai thực hiện. Qua đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh tiếp tục bám sát vào Quy chế làm việc và các nội dung của Chỉ thị 33-CT/TW và kế hoạch 64 KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kê khai tài sản; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở trong triển khai thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản; phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách địa bàn các xã, thị trấn và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; xem đây là một tiêu chí để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm./.