Thời sự - Chính trị - Xã Gio Hải - Gio Linh

Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát, khảo sát tại huyện

BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Đảng và thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương khóa 11

Tại Hội nghị, các đại biểu được nắm bắt một số nội dụng quan trọng như: Nội dụng và kết quả của Hội nghị lần thứ 11, BCH Trung ương Đảng (khóa XII); Quán triệt, triển khai hướng dẩn số 21- HD/BTCTW ngày 18/11/2019 của Ban tổ chức Trung ương và Hướng dẩn số 10 ngày 20/11/2019 của Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng trị về kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; Hướng dẫn số 35 của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về “ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Quán triệt Quy định số 205 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Triển khai kết luận số 176 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị về phê duyệt đề án “ Nâng cao học tập lý luận Chính trị; nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, kết kuận của Đảng trong cán bộ Đảng viên…

Đoàn giám sát BTV tỉnh ủy làm việc với BTV huyện ủy Gio Linh