Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Cán bộ một cửa phối hợp với Đoàn TN xã Gio Hải tổ chức hướng dẫn cho người dân sử dụng phần mềm định danh điện tử VneID, và hướng dẫn lập tài khoản dịch vụ công Quốc gia để thực hiện nôp hồ sơ trực tuyến.


cán bộ một cửa phối hợp với Đoàn TN xã Gio Hải tổ chức hướng dẫn cho người dân sử dụng phần mềm định danh điện tử VneID


Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng, Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia" giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về thực hiện nhiệm vụ CCHC.

                                                                                           

Ngày 15/8/2023 cán bộ một cửa phối hợp với Đoàn TN xã Gio Hải tổ chức hướng dẫn cho người dân sử dụng phần mềm định danh điện tử VneID và hướng dẫn lập tài khoản dịch vụ công Quốc gia để thực hiện nôp hồ sơ trực tuyến.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện Chuyển đổi số. Qua hoạt động này đã giúp người dân cập nhật, tra cứu thông tin, lập tài khoản dịch vụ công Quốc gia thực hiện nôp hồ sơ trực tuyến.