Chi tiết bài viết - Xã Gio Hải - Gio Linh

Hội nghị ký cam kết năm 2023

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 07-HD/ĐU, ngày 16/01/2023 của Đảng ủy xã Gio Hải “về việc Hướng dẫn cam kết của Mặt trận, các đoàn thể; chi ủy các Chi bộ;  các đồng chí Đảng ủy viên và người đứng đầu Mặt trận, các đoàn thể;  chi ủy các Chi bộ và đảng viên”. 


hội nghị ký cam kết trách nhiệm năm 2023


     Ngày 15/02/2023, Đảng ủy xã Gio Hải đã tổ chức ký cam kết trách nhiệm năm 2023.
- Về dự Hội Nghị có đồng chí Trần Phong Minh – Bí thư Đảng ủy cùng các  đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Các đồng chí trong BTV các đoàn thể; Chi ủy các chi bộ; Trưởng trạm y tế; Trưởng BCT Mặt trận các thôn; Cán bộ toàn thể cán bộ cơ quan quan xã.
      Tại Hội nghị đc Trần Phong Minh - Bí thư Đảng ủy đã phát biểu quán triệt một số nội dung ký cam kết trách nhiệm 2023, đc Trần Công Sinh - Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện ký cam kết của Đảng ủy xã với BTV huyện ủy Gio Linh năm 2022.
- Củng tại Hội nghị này, các đc trong BTV, BCH Đảng bộ, trưởng các đoàn thể xã, các đc Bí thư các Chi bộ đã ký cam kết và hứa thực hiện tốt các nội dung trong năm 2023, chúng sức, quyết tâm đưa Gio Hải về đích Nông thôn mới trong năm 2023 và Nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.