Văn hóa - Xã hội - Xã Gio Hải - Gio Linh

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính xã Gio Hải năm 2024

Thực hiện Kế hoach số 09/KH-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Gio Hải về cải cách hành chính nhà nước xã Gio Hải năm 2024. UBND xã Gio Hải xây dựng kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã với các nội dung sau

Hội nghị phổ biến, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2023, kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 22/2/2023 về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật, kế hoạch số 469/KH-UBND ngày 16/10/2023 về phổ biến, tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÂN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VÀ LẬP TÀI KHOẢN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Cán bộ một cửa phối hợp với Đoàn TN xã Gio Hải tổ chức hướng dẫn cho người dân sử dụng phần mềm định danh điện tử VneID, và hướng dẫn lập tài khoản dịch vụ công Quốc gia để thực hiện nôp hồ sơ trực tuyến.

Ý nghĩa ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

KỶ NIỆM 51 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG XÃ GIO HẢI (30/3/1972 - 30/3/2023)

51 năm đã đi qua, thời khắc thiêng liên vẫn còn đó. Ngày 30/3/1972 ghi dấu chiến thắng của chân lý, khát vọng, tự do và độc lập của quân và dân xã Gio Hải; Chiến thắng của lòng dũng cảm, kiên cường, không chịu khuất phục, là chiến thắng của truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc ta. Ngược dòng lịch sử, sau chín năm kháng chiến trường kỳ, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta giành được thắng lợi vĩ đại, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.