Tuyên truyền phổ biến pháp luật - Xã Gio Hải - Gio Linh

Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Nghị định quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24/06/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 9 năm 2022

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 9 năm 2022

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 6 năm 2022

Các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tháng 7 năm 2022

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THÁNG 8/ NĂM 2022